Senior Coordination officers

Mrs. K.G.A. Chandramalani (SCO)

(Southern Province & Uva Province)
Tele No : 071 4492 096

Mrs. S.Herath (SCO)

(Sabaragamuwa Province)
Tele No : 071 609 2651

Mr. M.M.Mahuboor

Tele No : 076 140 4660

Mr.P.Pratheepan

(Northern & Eastern Provinces)
Tele No: 077 607 1954

Mr.H.K.M.R.Disanayake

(Central , North Western & North Central Province)
Tele No : 076 140 4661

Mr.D.M.S.K.K. Dasanayaka (SCO)

(Western Province)
Tele No : 076 140 4675

Coordination officers

  District office Name Telephone No Email
1 Colombo Miss. H.A.I.B.Perera
Miss. M.K.S.Peries
0112369250 colombo@ssb.gov.lk
2 Gampaha Mrs. Nilanthi Ekanayaka
Mr. M.M.Indrajith
033-2229301 gampaha@ssb.gov.lk
3 Kaluthara Mr. U.G.S.Anushka 034-3749961 kalutara@ssb.gov.lk
4 Galle Miss. S.P.Nishadi 091-2226169 galle@ssb.gov.lk
5 Matara Mr. B.G.Amila
Mr. Vijitha (Acting)
041-2229252 matara@ssb.gov.lk 
6 Hambanthota Mr. K.M.D.Bandara 047-2256010 hambantota@ssb.gov.lk
7 Rathnapura Mr.M.D.C.S.Hemachandra
Mr.K.P.D. Chanaka Weerasinghe
045-2224220 ratnapura@ssb.gov.lk
8 Kegalle Mrs. Sashikala Madhushani   kegalle@ssb.gov.lk
9 Kandy Mrs. Rasika Sanjila Senevirathna
Miss.  S.D.S.R.D.Disanayake
Mrs. L.Sumithra Kumari
081-2228387 kandy@ssb.gov.lk
10 Mathale Miss. W.M.P.G.D.Mihirani 066-2233455 matale@ssb.gov.lk
11 Nuwaraeliya Mr. U.G.M.D.Jayalath
Mr. K.Puganeshvaran
052-2224931 nuwaraeliya@ssb.gov.lk
12 Kurunegala Mr. H.M.P.Bandara
Mrs. S.P.Anuththara Sewwandi
037-2221895 kurunegala@ssb.gov.lk
13 Puttalam Miss. K.H.N. Rathnasiri
Mrs. W.S. Sri Wimalarathna(Acting)
032-2266795 puttalam@ssb.gov.lk   
14 Badulla Mr. M.V.A.Thilina Hasanka
Miss.  H.K.D.Ruwasha Chandrasena
055-2225614 badulla@ssb.gov.lk    
15 Monaragala Mr. A.M.Suraweera 055-2276345 moneragala@ssb.gov.lk
16 Anuradhapura Mr. I.A.Chinthaka Kumara 025-2220529 anuradhapura@ssb.gov.lk 
17 Polonnaruwa Miss. R.D.Ranasinghe 027-3274700 polonnaruwa@ssb.gov.lk 
18 Ampara Mr. S.T.Sudakaran
Mrs. S.Tharagaradhi
063-2224368 ampara@ssb.gov.lk  
19 Trincomalee Ms. B.Sageega
Mr. A.M.Ameen(acting)
026-2222233 trinco@ssb.gov.lk
20 Batticaloa Mr. A.M.Ameen
Mr. Y.M.Inigo
065-2226377 batticaloa@ssb.gov.lk
21 Vavuniya Mr. R.Ramesh
Mr. A.R.M.Aslam
024-2222566 vavuniya@ssb.gov.lk 
22 Mannar Mr. A.M.Fasran 023-2251715 mannar@ssb.gov.lk 
23 Mullaitivu Mr. K.Sanjeevan
Mr. A.R.M.Aslam
021-2290309 mullaitivu@ssb.gov.lk
24 Kilinochchi Mr. K.Nitharsan 021-2285061 kilinochchi@ssb.gov.lk 
25 Jaffna Mr. T.Paranan
Mr. Sanger(Acting)
021-2226163 jaffna@ssb.gov.lk