ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය, 1996 අංක 17 දරණ හා 1999 අංක 33 දරණ සංශෝධිත පනත මගින් පිහිටුවන ලද ආයතනයකි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 2006 සැප්තැම්බර් 25 වැනි දින අංක 1464/5 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දෙන ලදී. ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය වන්නේ රජයේ විශ්‍රාම වැටුපක් හිමි නොවන අයට විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමයි.
සමාජයේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලින් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් හෝ ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන්ගෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් වගකීම පවරා ඇති වෙනත් නිලධාරියෙකුගෙන් සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකිය.

නව සිදුවීම්

2023.01.18 අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් යමුනා පෙරේරා මහත්මියගේ පැමිණීම.

2023-2023 වර්ෂයට අදාළව ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ එහි ඇතුළත් වැඩසටහන් අධීක්ෂණය කිරීම.01.04

2022 දෙසැම්බර් 23 වෙනි දින සිට ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ඉංජිනේරු ශාන්ත දික්වැල්ල මහතා පත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තා