තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI) පනතට අනුකූලව, ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය අයිතිවාසිකම්වලට අනුකූල වීම සහ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සහතික කිරීම මගින් එහි ක්‍රියාකාරකම්වල විනිවිදභාවය සහ වගවීම වැඩි දියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

තොරතුරු ඉල්ලා සිටින ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට අදහස් කරන පුරවැසියෙ RTI 01 මගින් ඉල්ලා සිටින තොරතුරුවල විස්තර සඳහන් කරමින් තොරතුරු නිලධාරියා වෙත ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. ලිඛිතව ඉල්ලීම කිරීමට නොහැකි වූ අවස්ථාවක, පුද්ගලයාට තොරතුරු නිලධාරියාට ඉල්ලීම වාචිකව කළ හැක.

 

නම් කරන ලද නිලධාරියාට අභියාචනා කරන්නේ කෙසේද

ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අභියාචනා කළ හැකිය;

  • තොරතුරු සඳහා ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම,
  • තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම,
  • ඉල්ලා සිටින පෝරමයේ තොරතුරු සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම,
  • පනත මගින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල රාමුවලට අනුකූල නොවීම,
  • අසම්පූර්ණ, නොමඟ යවන හෝ අසත්‍ය තොරතුරු ලබා දීම,
  • අධික ගාස්තුවක් අය කිරීම හෝ
  • ප්‍රවේශය වැළැක්වීම සඳහා තොරතුරු විකෘති කර, විනාශ කර හෝ අස්ථානගත කර ඇති බවට විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු ඇත

 

අභියාචනය ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන එවැනි පදනමක් ඇති වූ දින සිට දින දහහතරක් ඇතුළත, RTI 10 හි සපයා ඇති ආකෘතිය භාවිතයෙන් පෝරමයක් පුරවා නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්  කිරීමට හැක.

නම් කරන ලද නිලධාරියා

කේ.ඒ.එස්.පී.කළුආරච්චි මහතා

සාමාන්‍යධිකාරී

අංක 18, රාජගිරිය පාර , රාජගිරිය
දු.ක :+94 112886581
ෆැක්ස්:+94 112886581
ජංගම දු.ක :+94 715909040
විද්‍යුත් තැපෑල :gm@ssb.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරියා

කල්හාරි ද සිල්වා මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී
(සමාජ ආරක්ෂණ)

අංක 18, රාජගිරිය පාර , රාජගිරිය
දු.ක:+94 112886582
ෆැක්ස්:+94 112886582
විද්‍යුත් තැපෑල:dgm.socialsecurity@ssb.gov.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)

අංක 18, රාජගිරිය පාර , රාජගිරිය
දු.ක:+94 112886583
ෆැක්ස්:+94 112886583
විද්‍යුත් තැපෑල:dgm.finance@ssb.gov.lk

දයානි පුෂ්පලතා මිය

කළමනාකරු (පරිපාලනය)

අංක 18, රාජගිරිය පාර , රාජගිරිය
දු.ක:+94 112886584
ෆැක්ස්:+94 112886584
විද්‍යුත් තැපෑල:mgr.admin@ssb.gov.lk

වැදගත් සබැඳි
  1. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත, 2016 අංක 12 – සිංහල – ඉංග්‍රිසි – දෙමළ
  2. ගැසට් අතිරේක සාමාන්‍ය අංක: 2004/66 – සිංහල – ඉංග්‍රිසි – දෙමළ
  3. ගැසට් අතිරේක සාමාන්‍ය අංක: 2006/43 (අතිරේක සාමාන්‍ය අංක ගැසට් පත්‍රයේ සංශෝධන: 2004/66) – සිංහල– ඉංග්‍රිසි  – දෙමළ
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තා

RTI කොමිසම සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද?

ලිපිනය :

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය කොමිසම
කාමර අංක 203-204, බ්ලොක් 2,
BMICH, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07

සම්බන්ධතා අංක:

011 2691007 – අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
011 2691625 – පරිපාලන අංශය
011 2691628 – නීති අංශය

Chairman and Commissioners of the Right to Information Commission

Retired Judge Upali Abeyrathna (Chairman)
Retired Judge P. R. Walgama (Member of Commission)
Senior Attorney Miss. Kishali Pinto Jayawardane (Member of Commission)
Attorney Jagath Liyanarachchi (Member of Commission)